Clientenraad

Wat doet de cliëntenraad?
Alle cliënten van Colorful Nurses krijgen via de cliëntenraad de gelegenheid mee te praten en te adviseren over zaken die hen aangaan.

De cliëntenraad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder van Colorful Nurses over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Denk hierbij aan onder andere de kwaliteit van de geboden zorg- en dienstverlening, beleid, activiteiten, het zorgplan, eigen bijdragen, leden van de Raad van Toezicht of een fusie.

De bestuurder van Colorful Nurses mag een advies niet zonder opgaaf van redenen naast zich neerleggen. De cliëntenraad heeft dus een belangrijke stem die gehoord moet worden.

Dit is wettelijk geregeld
Op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is Colorful Nurses verplicht een cliëntenraad in te stellen. De rechten, plichten en bevoegdheden van de cliëntenraad en de zorgaanbieder (Colorful Nurses) zijn beschreven in een reglement. Het reglement is door betrokkenen en geïnteresseerden te raadplegen via het (digitale) kwaliteitshandboek MyDMS.

Zo gaat de cliëntenraad te werk
Voor de cliëntenraad is het essentieel om te weten wat er leeft onder de cliënten. De leden van de cliëntenraad onderhouden daarom contact met de cliënten en/of hun vertegenwoordigers, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten of activiteiten en soms via een enquête.

De cliëntenraad vergadert  1 keer per jaar met de bestuurder van Colorful Nurses. Tijdens deze vergaderingen komt de via de cliënten verkregen informatie ter sprake samen met alle door de bestuurder ingebrachte informatie. De cliëntenraad stelt voor elke vergadering een agenda op en maakt na elke vergadering een notulen.

Verschil cliëntenraad en klachtencommissie
De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Voor het melden van klachten maken de cliënten gebruik van de interne of externe klachtenprocedure die is beschreven in de klachtenregeling van Colorful Nurses.

Wie vertegenwoordigen de cliënten?
Alle cliënten die gebruik maken van de zorg- en/of dienstverlening van Colorful Nurses, kunnen zitting nemen in de cliëntenraad.

Niet-cliënten in de cliëntenraad
Cliënten van Colorful Nurses hebben niet altijd voldoende vitaliteit om zitting te nemen in de cliëntenraad. Wel zijn zij erg belangrijk als klankbord. Daarom kunnen ook niet-cliënten, zoals vertegenwoordigers, mantelzorgers of familieleden toetreden tot de cliëntenraad.       

Heeft u belangstelling voor de cliëntenraad?
Bent u cliënt of bent u nauw betrokken bij de cliënten van Colorful Nurses? Kunt u goed samenwerken en vergaderen? Bent u tactisch, standvastig en beschikt u over kritisch denkvermogen? Dan is de cliëntenraad misschien iets voor u. Neem gerust contact op om nader kennis te maken. Ook proefdraaien behoort tot de mogelijkheden.

Kent u iemand die u een goed kandidaat-lid vindt? Wij stellen het op prijs wanneer u deze persoon met ons in contact brengt en/of deze folder geeft.

Contactinformatie
Wilt u iets vragen of wilt u iets kwijt aan de cliëntenraad?
Neem dan contact op met Colorful Nurses.

Telefoon: 010-2613005 
E-mail: info@colorfulnurses.nl